businessman touching screen of a tablet computer

История на компанията

„ЕТИК ФИНАНС“ АД е МОДЕРНА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ С ВИЗИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ и СОЦИАЛНИ КАУЗИ

Финансова компания „Етик  Финанс“ АД е продължител на дейностите на Популярните каси в България с 23-годишна история като кредитни институции. Дружеството е създадено през май 2010 год. чрез отделяне от Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД.
В този смисъл компанията е и носител на традициите на Националния инвестиционен фонд „Съединение”, създаден през 1991 г., емитирал акции и финансирал малки и средни предприятия в зората на пазарното стопанство в България, както и на опита от процеса на приватизация, добит от Корпорация „Съединение”АД с участие в над 32 предприятия и десетки проекти.Компанията е наследник на ИП „Популярна каса-95” АД с 15 години история на паричните и капиталовите пазари, един от създателите на Фондовата борса в Пловдив, която по-късно се влива в БФБ – София.
Водещият финансов вестник „Банкер” през август 2007г. отрежда на „Популярна каса-95” АД място сред първите 10 инвестиционни посредници наред с водещите банки „Уникредит Булбанк” АД и „Пощенска банка” АД.
В класацията на специализирания сайт Investor.bg за месец април 2008г. „Популярна каса-95” АД е поставена на четвърто място сред инвестиционните посредници от гледна точка на извършените транзакции. В класацията на в. „Банкер” – Брой 21(780), отразяваща представянето на инвестиционните посредници за периода януари – март 2008г. сред анализираните общо 87 дружества и 27 банки с лиценз за извършване дейност като инвестиционен посредник, „Популярна каса-95” АД заема шесто място в крайното класиране. В периодичните бюлетини на БФБ-София, в раздела за активност за периода 2006-2008 г. , „Популярна каса-95” АД заема престижните 5-то и 7-мо места измежду над 80 инвестиционни посредника.
„Етик  Финанс“ АД разполага с фронт офис в центъра на град Пловдив и извършва финансови, икономически и правни услуги. Компанията предлага традиционно и онлайн счетоводно и ТРЗ обслужване на клиенти от цялата страна. Извършва консултации и съдействие при преобразуване на търговски дружества чрез Вливане и Сливане (Mergers and Acquisitions – M&A), Отделяне, Разделяне, Промяна на правната форма, Консултации относно капиталова структура и отраслова стратегия, Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции (IPO). Издател е на книги на финансова тематика. На страниците на издадените от компанията книги се отделя място за широка публична дискусия по бъдещите предизвикателства и финансови проблеми преди и след приемането на България в Европейския съюз. Такива са книгите: „БизнесМрежи „Съединение“ през Прехода и Кризата“, „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация на България 2015-2020”, „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк”.

„Етик Финанс” АД притежава конгломерат от бизнес сайтове  като  нова алтернативна възможност за бизнес развитие чрез електронна търговия, коопериране, финансиране, дистрибуция и маркетинг на продукти и услуги. В конгломерата важно място заемат финансовата медия от 1997 год.  www.financebg.com, която е и медиен партньор на Съюза на икономистите в България и Бизнесмрежа за българите по света – atlasnet.bg , чиято мисия е сътрудничество, ефективно взаимодействие и взаимна подкрепа между българи от всички точки на света за професионална реализация, собствена стопанска дейност, за инвестиции в Родината и осъществяване на различни социални и културни програми и повишаване на конкурентоспособността на членовете на БмБС. Изграждане на достъпна информационна и комуникативна среда, която да облекчава и поевтинява разходите на българите по света по отношение на финансови и консултантски услуги.

Дългосрочната визия на компанията е да се развива като модерна интернет компания, предлагаща иновативни продукти и услуги на високотехнологично ниво и висококонкурентна компетентност в областта на финансите, икономиката и електронния бизнес. Компанията е член на Съюза на икономистите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Инициатор е за учредяване на Гражданско сдружение за нова високотехноогична индустриализация на България (ГСНВТИ), Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране (БАККОМ) и Асоциация за етично финансиране (АЕФ).

От 2016 година „Етик Финанс” АД стартира проекта „Фонд за етично финансиране на предприемачеството” с основни направления: стартъп финансиране на местни ИТ предприемачи и финансиране на социално предприемачество. Това е един по-различен начин на икономическа активност, която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия. „Етик Финанс” АД работи за умелото съчетаване и баланс на социалните и икономически цели.

Придобиването на експертни дигитални умения има сериозно отражение както върху откриването и закриването на работни места, така и върху необходимостта от нови умения.

Новосъздадените работни места изискват много по-различни умения от закритите. Дигиталният елемент дълбоко променя пазара на труда и уменията, от които хората имат нужда, за да си вършат работата добре.

Адаптирането на работната сила към рисковете и възможностите, произтичащи от новите технологии все още е ключово предизвикателство. В организациите няма достатъчно ръководни кадри с необходимите умения за дигитално лидерство и компетенции. Успоредно с това, необходимостта от специализирани умения като анализ на големи данни, киберсигурност и изчисления в облак е достигнала критично ниво.

За усилване на дигиталната трансформация чрез по-добра подкрепа и умения следва да се популяризира значимостта на дигиталното лидерство: назначаване на „директори по цифровите технологии“ (CDO). Тъй като дигиталната трансформация повлиява всички сфери от бизнеса, организациите ще имат все по-голяма нужда от кадри, които да разработят и приложат интегрирана дигитална стратегия за целия бизнес. Дигиталната трансформация се нуждае от съчетаване на дигитални и бизнес умения, т.е. налице е необходимост от бизнес лидери, които познават отлично организацията и имат нюх за дигиталните технологии, с помощта на които да се постигнат бизнес целите и да се трансформира организацията;

Дигиталната трансформация трябва да се превърне в част от образованието. Обучителните и образователни институции трябва да осигуряват на хората подходящи умения за електронно лидерство и дигитално предприемаческо мислене, особено като се има предвид, че поради дигиталната трансформация, която се осъществява в бизнеса, търсенето на дигитални лидери ще надхвърли предлагането. Следователно обучението и образованието по генерален мениджмънт трябва да включват повече дигитално ноу-хау и умения за електронно лидерство. За тази цел следва да се установи диалог с представителите на институциите за развитие на професионално обучение

Ако Европа иска да бъде конкурентоспособна, да расте и да създава работни места, тя трябва да се заеме с настоящия остър недостиг на кадри, способни да бъдат движеща сила за успешни иновации и да извличат ползи от напредъка в областта на новите дигитални технологии. Икономическият растеж, който води до създаването на работни места разчита възможностите за иновации да бъдат идентифицирани и ефективно използвани. Това на свой ред изисква наличието на добри умения за електронно лидерство. Бъдещите бизнес лидери се нуждаят от нови умения, за да се справят с тези предизвикателства.

Уменията за електронно лидерство са умения, необходими на индивида в съвременната икономика за иницииране и осъществяване на иновации като:

 • дигитална грамотност: визия за и промяна на ефективността на бизнеса, използване на тенденциите в дигиталните технологии като възможности за иновация;
 • бизнес грамотност: иновативни бизнес и оперативни модели, осигуряващи стойност на организациите;
 • стратегическо лидерство: ръководене на интердисциплинарен екип и въздействие върху заинтересованите страни отвъд границите (функционални, географски).

Концепцията за електронно лидерство, което включва множество умения и е от значение за бъдещото социално-икономическо развитие на европейската икономика, е получила широка подкрепа от заинтересованите страни в областта.

Профилите на учебните програми откликват на настояването на заинтересованите страни насоките за учебнaтa програмa да вземат под внимание подобрената пазарна прозрачност на връзките към рамката за електронни компетенции (e-CF). Всеки профил на учебна програма е очертан спрямо Европейската рамка за електронни компетенции и посочва ясно кои компетенции от e-CF се подобряват от кои програми.

Съществуващите програми за висше образование липсва насоченост към електронното лидерство и не се предлагат във формата, изисквана от МСП.

Предлаганите обучения по електронно лидерство и дигитални умения за МСП трябва да бъдат гъвкави, краткосрочни, практични, добре насочени и достъпни.

За да адресират липсата на подходящо образование и обучение по електронно лидерство за бързоразрастващите се МСП и предприемачи, университетите и бизнес училища трябва да работят съвместно бързоразвиващите се компании и предприемачески МСП, за да съберат и обсъдят техните обучителни и образователни потребности и да разработят образователни програми.

Предвид факта, че Пловдив се оформя като технологична столица на България, неоходимостта от електронни лидери нараства неимоверно бързо, което е свързано от своя страна с неоходимостта от финансиране на центрове за дигиталната трансформация, която ще повлияе във всички сфери от бизнеса, за да се разработи и приложи интегрирана дигитална стратегия за целия бизнес.

Проблемите, свързани с достъпа до финансиране на МСП в България, особено на стартиращи ИТ компании заемат първо място по своята значимост.

Финансирането на предприятия за електронни лидери от старт-ъп ИТ фирми или работещи фирми в България чрез етична финансова институция е една от основните предпоставки за бъдещото развитие на българската икономика и за постигането на икономически просперитет.

„Етичните инвестиции” и „етичното финансиране”, които получават все по-широко разпространение в Европа и света като реакция и форма на недоволство на населението и бизнеса от пазарното поведение на традиционните банки и особено след глобалната финансова криза. В най-общи линии те имат за цел насочването на паричния ресурс, формиран под формата на спестявания на населението към финансирането на стопанска дейност, съответстваща на ценностна система, в центъра на която стои човекът с неговите материални и духовни потребности. Те все повече се разглеждат като алтернатива на инвестициите с цел постигане на максимална индивидуална печалба, поради което често се разглеждат като „инвестиции за общото благо”.

От особена важност е съчетанието на  „етично финансиране” с прилагане на новите дигитални технологии, с което ще се минимизират оперативните и транзакционни разходи, а една такава етична финансова институция може да спечели доверието на всички българи у нас и по света.

„Етик Финанс“ АД е в процес на изграждане на Дигиталната платформа за финансови услуги „ФинЕтика“, която е banking-as-a-service платформа, базирана на блокчейн технология и ще осигурява инструменти, необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги.

Разработчиците на този проект целят да предоставят на потребителите възможността само чрез смартфона си да успеят да задоволят всичките си нужди, свързани с ползването на множество финансови услуги, както стандартни, така и алтернативни.

Платформата залага на бъдещето на блокчейн-технологиите.

Основните принципи в платформа „ФинЕтика“ са „сигурност, мобилност, удобство“. Програмното обезпечение позволява достъп за минути до желаната финансова услуга. Технологията блокчейн осигурява децентрализация на организацията, протичането и изпълнението на финансовите услуги.

Потенциални клиенти на „ФинЕтика“ – платформа за финансови услуги, са млади предприемачи, старт-ъп компании и утвърдени корпоративни структури с афинитет към иновациите във финансите и информационните технологии.

Предвижда се „ФинEтика“ да работи със следните субекти – доставчици на финансови услуги: кредитни кооперации; небанкови финансови институции/организации за микрокредитиране; лизингови компании; застрахователни дружества и застрахователни брокери; инвестиционни посредници; управляващи дружества; платежни системи; кредитни посредници и др.

 • 2010

  Атлас Финанс

  Решението за учредяване на „Атлас Финанс” ЕАД е взето от Общото събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, ЕИК 115086942 на 22.04.2010г. – Едноличен собственик на капитала на Дружеството. „Атлас Финанс” ЕАД е регистриран в Търговския регистър на 29.05.2010 г. след успешно проведена сложна и продължителна процедура по преобразуване на „Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД чрезпървото в България отделяне от публично дружество и учредяване на еднолично търговско дружество при условията на Чл. 262г и Чл. 263т , ал.3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК.

 • Капиталът на „Атлас Финанс” ЕАД е в размер на 9 595 108 лева (4 905 900 евро) разпределени в 9 595 108 безналични акции с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Дружеството е вписано в Регистъра на публичните дружества, воден от Комисия за финансов надзор с двустепенна система на управление. От 05.10.2010 г. акциите на „Атлас Финанс” ЕАД са регистрирани за търговия на пода на „Българска фондова борса – София” АД с борсов код „A4F”.

 • Уставният капитал на „Атлас Финанс” ЕАД е формиран в резултат на отделянето на част от активите на Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, гр. София - едноличен собственик на капитала на „Атлас Финанс” ЕАД. В този смисъл освен капитала, дружествотото е носител на традициите на Националния инвестиционен фонд „Съединение”, създаден през 1991 г., емитирал акции и финансирал малки и средни предприятия в зората на пазарното стопанство в България, както и на опита от процеса на приватизация, добит от холдинговата структура Корпорация „Съединение” АД с участие в над 32 предприятия и десетки проекти.

 • 2015

  „Атлас Финанс” ЕАД притежава офис в централната част на гр. София, ул. „Клокотница” №29, ет. 7, с площ 300 м2 . Собственик е и на дялове в размери от 20% до 36% в 5 /пет/ акционерни дружества, две от които са листвани на пода на „БФБ-София” АД.
  Дружеството извършва дейността си в съответствие с българското законодателство, съобразно общите изисквания на Търговския закон и специфичните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 • 2016

  На 04.11.2016г. с номер на вписване 20161104111902 в Търговския регистър беше вписана промяната на фирмата на дружеството от Атлас Финанс АД на Етик Финанс АД и промени в Устава на дружеството. Със същото вписване беше променен предмета на дейност на дружеството, а именно: „Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.“ Вписването на промяната е в резултат на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на Атлас Финас АД, проведено на 25.10.2016г.

Желаете да се консултирате с нас или имате бизнес запитване?

Свържете се с нас!

E-mail: еfinance.office@gmail.com