ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА И ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ

Обучение по финансова грамотност

Обучение по финансова грамотност и други образователни услуги

„Етик Финанс” АД организира провеждането на курсове по Финансова грамотност, Планиране и управление на личния бюджет, Източници на приходи, Спестяване, Инвестиране, Права на потребителите на финансови услуги и др. по теми заявени от клиентите. Обучението се провежда присъствено, групово или индивидуално.

Редица проучвания сочат пряката положителна зависимост между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивида. Хората с финансови познания, обичайно са в по-добра финансова ситуация, защото те по-умело управляват личните си финанси, избират финансови продукти, чиято същност разбират и които съответстват на нуждите им, търсят информация и се съобразяват с възможните рискове. Разглеждана в по-широк аспект, финансовата грамотност е фактор, който стимулира търсенето на финансови продукти заради осъзнатите ползи от тях, като така въздейства в положителна насока върху пазарния растеж и икономическия просперитет. Финансово грамотните потребители чрез своя информиран и рационален избор и чрез осъзнатото упражняване на правата си създават условия за повишаване на пазарната конкуренция, за развитие на иновациите и за повишаване качеството на услугите.

Финансовата грамотност е ключова компетентност на 21 век. Ние живеем в свят, много по-различен и по-сложен от този на нашите родители и техните родители. Всяка една житейска ситуация, в която попадаме – нова работа, раждане на дете, покупка на автомобил или жилище – изисква от нас да вземаме финансови решения. Едновременно с това финансовите продукти и услуги, сред които трябва да избираме, са все по-многобройни, все по-сложни и по-рискови. За разлика от миналото, отговорността за нашето здраве и старини става и наша грижа, а не единствено на държавата.

Тази реалност изисква от нас нови знания, свързани с финансите и рационалното им управление, изисква и умения, така, че на практика да прилагаме финансовите си познания.

Осъзнавайки тези факти „Етик Финанс” АД работи усилено по организиране и провеждане на обучения по финансова грамотност и други образователни услуги в съчетание с практическо приложение на усвоените умения и знания. Това начинание разширява възможностите за обединяване на идеи и умения чрез комбиниране на упражнения, работа в малки групи, демонстрации и лекции  и обогати дейностите на дружеството.

Желаете да се консултирате с нас или имате бизнес запитване?

Свържете се с нас!

E-mail: еfinance.office@gmail.com