Атлас Финанс – вписано като АД, нов устав и нов предмет на дейност

На 26.11.2012.г. с номер на вписване 20121126155811 в Търговския регистър е вписана промяната на правната форма на дружеството от АТЛАС ФИНАНС ЕАД на АТЛАС ФИНАНС АД, нов устав и нов предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ, чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); oрганизиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство.

Актуално състояние

Устав на “Атлас Финанс” АДВашият коментар