АТЛАС ФИНАНС ЕАД с нов предмет на дейност и нов устав

Във връзка с вписването на АТЛАС ФИНАНС ЕАД като финансова институция в Регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции, с вписване № 20111214162409 от 14.12.2011г. в Търговския регистър по партидата на АТЛАС ФИНАНС ЕАД е вписана промяна в предмета на дейност на дружеството. Актуалният предмет на дейност на АТЛАС ФИНАНС ЕАД е:
Kонсултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; oрганизиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството; преводаческа дейност – преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език; търговия със стоки или други вещи; дейност като застрахователен агент; комисионни сделки, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.

Със същия номер на вписване беше вписан в Търговския регистър и  новият Устав  на дружеството, който беше приет с Решение  на едноличния собственик на капитала на 12.12.2011г.Вашият коментар