Борсовата търговия с акции на АТЛАС ФИНАНС ЕАД започва на 05.10.2010 г.

Съобщение от БФБ-София АД от 27-09-2010г.:

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 40/27.09.2010 г., е взето следното решение:Във връзка с подадено заявление по чл. 18, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 32, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент “А” на БФБ-София АД, следната емисия акции:

– Емитент: Атлас Финанс ЕАД-Пловдив;

– ISIN код: BG1100028106;

– Размер на емисията: 9 595 108 лева;

– Брой акции: 9 595 108 броя;

– Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев; 

– Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;

– Присвоен борсов код: A4F;

– Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.

– Датата на въвеждане за търговия е 05.10.2010 г. /вторник/;

– Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 1.00 лв.Вашият коментар