Промени в представителството на “Атлас Финанс” АД

На 25.08.2015г. с номер на вписване 20150825155404 Гинка Петрова Милушева-Калайджиева беше заличена в Търговския регистър като представител по чл.234 от ТЗ за изпълнение задълженията на Корпорация за технологии и иновации АД като ю.л. член на СД и представляващ Атлас Финанс АД. Дружеството ще продължи да се представлява пред трети лица от Петър Нейчев Нейчев и Венелин Красимиров Йорданов – заедно и поотделно.

Актуално състояние на “Атлас Финанс” АДВашият коментар