Промяна в системата на управление на АТЛАС ФИНАНС ЕАД, нови управляващи и нов устав

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.27, ал.2 от Наредба № 2 на КФН

  • Промяна на системата на управление на “Атлас Финанс” ЕАД от двустепенна (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна (Съвет на директорите).
  • Вписване на Съвет на директорите в състав от от три лица, а именно:
    А. КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД, ЕИК № 115086942, гр. София, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев;
    Б. ФОНДАЦИЯ “МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, гр.София, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от: Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;
    В. ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ.
  • Вписване на КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД за Ю.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР , представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев и Петър Наньов Троплев , които ще представляват “АТЛАС ФИНАНС” ЕАД пред трети лица ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
  • Нов   Устав на “Атлас Финанс” ЕАД, във връзка с посочените по-горе промени.

17.07.2012г.
Изп. директор: Петър НейчевВашият коментар