Промяна в Съвета на Директорите на Етик Финанс АД

Промяна в Съвета на Директорите на Етик Финанс АД

На 22.07.2019г. с номер на вписване 20190722181834 Елка Василева Стаменова беше заличена в Търговския регистър като представител по чл. 234, ал.1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите на Етик Финанс АД, ЕИК 201164403.
Корпорация за технологии и иновации АД ще продължи да се представлява в СД на Етик Финанс АД от Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а от Георги Христов Палешников и Гинка Петрова Милушева-Калайджиева – ЗАЕДНО.
Със същия номер на вписване беше променен начина на представляване на Етик Финанс АД пред трети лица, а именно: Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Георги Христов Палешников, Гинка Петрова Милушева-Калайджиева и Венелин Красимиров Йорданов – ПО ДВАМА.

Aktualno_EF_23072019Вашият коментар