Промяна на предмета на дейност и Нов Устав под условие

На 27.10.2011г., в гр. Пловдив, на съвместно заседание на Надзорния и Управителния съвети на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД, ЕИК 115086942 в качеството му на Едноличен собственик на капитала на АТЛАС ФИНАНС ЕАД, ЕИК 201164403 бяха взети следните решения:

1. Едноличният собственик на капитала на АТЛАС ФИНАНС ЕАД взе решение за вписване на АТЛАС ФИНАНС ЕАД в регистъра на БНБ по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции и придобиване на статут на финансова институция по чл. 3, ал. 1 от ЗКИ.

2. Едноличният собственик на капитала на АТЛАС ФИНАНС ЕАД взе решение за промяна на предмета на дейност на АТЛАС ФИНАНС ЕАД, а именно предметът на дейност да бъде:Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); oрганизиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството; преводаческа дейност – преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език; търговия със стоки или други вещи; застрахователно посредничество; комисионни сделки, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.

3. Едноличният собственик на капитала на АТЛАС ФИНАНС ЕАД прие  нов Устав  на АТЛАС ФИНАНС ЕАД под условие, че АТЛАС ФИНАНС ЕАД придобие на статут на финансова институция по чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Уставът ще влезе в сила след вписване на АТЛАС ФИНАНС ЕАД в регистъра на БНБ по чл.3, ал.2 от ЗКИ.Вашият коментар