Социална бизнес платформа ще свързва българите по света

Интернет портал на бизнес мрежа за българите по света (БмБС), чрез който ще се осъществяват основните контакти на нейните членове, ще се впише в семейството на глобалните социални мрежи в началото на следващата седмица. Освен изграждането на фирмен профил в него, порталът www.atlasnet.bg предоставя възможности за участие в дейността на БмБС чрез включване в съвместен  бизнес и научни проекти, форми на различни дейности, съдружия и общности, електронна търговия, прилагане на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика, участие в събития, форуми, микроблогинг и други..

Като социална бизнес платформасобственост на „Етик Финанс“ АД –  Пловдив,  регистрираните потребители ще могат безплатно да се свързват помежду си, да споделят информация за продукти или услуги, да разменят бизнес идеи, да предоставят и намират информация от взаимна полза за деловите им взаимоотношения. Като потребители на уебсайта могат да се регистрират само търговци (фирми) или лица със свободни професии, а работният език на платформата  е българския. Регистрацията в www.atlasnet.bg е безплатна. На платформата могат да бъдат и предоставяни платени услуги (като място за реклама чрез банери), но те са точно означени и съдържат специфични условия за ползване подробно описани в процедурите към тях.

Основна цел на БмБС е постигане на конкурентоспособност на българските търговци и производители, участници в Бизнесмрежата чрез:

  1. Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес за търговия между български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа от типа „съюз” в България (atlasnet.bg).
  2. Включване на бизнес действията на българи от всички точки на света за осъществяване на:

– внедряване на високи технологии не само в електронната търговия, но  и в индустрията на България от българи, които се завръщат за да приложат наученото по света;

– инвестиционни участия в български проекти на хора, които се завръщат в България или просто закупуват акции и дялове от български предприятия;

– редица социални програми за неравностойните позиции на българи и посещения на бащиния край

  1. Създаване на социален капитал в България чрез изграждане на Бизнесмрежата за българите по света, посредством която и при прилагане на колективните принципи ще се получи икономическа изгода за членовете на БмБС и участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки и услуги във всяка точка на света.
  2. Чрез електронната търговия, предвидена в БмБС, взаимноизгодното сътрудничество, прилагането на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика от типа С2В и С2С в българските фирми да се постигне за 5 години удвояване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско производство.

Конкурентоспособността на Бизнесмрежа за българите по света се базира на следните предимства:

  • Чрез обединяването на компании от целия свят, всяка от които разполага с различни активи, продуктов асортимент и know – how се предоставя възможност за пряк достъп до иновации и ползване на качества и професионалните умения на човешкия капитал, представен в бизнесмрежата, финансови услуги, правни консултации, проектно консултиране, счетоводни услуги, реклама и PR услуги, инвестиции в ценни книжа и недвижимости, повишаване на финансовата грамотност и реализация на членовете и партньорите на Бизнесмрежа за българите по света.
  • Обединяването на членовете на БмБС им позволява да реализират мащабни  иновационни проекти, които трудно биха осъществили самостоятелно. Такъв пример е проектът за създаване на бизнес портал за представяне на българските компании по света, чрез които членовете на БмБС ще улеснят достъпа си до дистрибуторски мрежи и международни пазари.
  • Обединяването на членовете на БмБС им предоставя възможност да ползват общи онлайн маркетинг методи, съвместно да организират и участват в събития и по този начин да намалят значително разходите си за реклама и маркетинг. Това ще намали себестойността на техните продукти и услуги и ще могат да ги предлагат на значително по-конкурентни цени.
  • Целевият пазар на БмБС е ясно формулиран и фокусиран. Българските стоки и услуги, предлагани от членовете на бизнесмрежата са конкретно насочени към задоволяване на нуждите на българи от България и света.
  • Чрез БмБС  членовете имат възможност по – лесно да привлекат вниманието на потребителите и да ги превърнат в свои клиенти.
  • Стратегическите цели и приоритети на „Бизнесмрежа за българите по света” са насочени към осигуряване на устойчив икономически растеж и стабилност чрез създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции и креативни инициативи, основани предимно на иновации, за повишаване конкурентоспособността и подобряване достъпа до пазари и услуги; Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски равнища на заетост, доходи и качество на живот за хората; Успешно интегриране на БмБС в регионалните и европейските структури, както и в регионалното и в световното икономическо пространство.

Целта на социалната платформа „ Бизнес мрежа на българите по света“ е да се създадат условия не само да  достигне публикуваната там информация, новини, събития и обяви/оферти/ до много хора, но тя да бъде припозната и от правилните хора с интереси в отделните области. Авторите на платформата от фирма “Interlos” са разработили възможности чрез поведението на потребитилите в нея да се търсят по света чрез ефективен бизнес маркетинг хора на решението в отделните региони. После могат да бъдат регистрирани и феновете на една или друга бизнес идея или социална инициатива или различните прояви на бизнес отношения или поведение. Тази многослойна насочена система дава възможност да се преценят правилно интересите на аудиторията и така да се развиват предимно деловите бизнес контакти, а не личните, както това става например във Фейсбук.

www.financebg.comВашият коментар