Финансов отчет на “Етик Финанс” АД за І-во тримесечие на 2018 г.